กำลังโหลดอยู่...

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (และบริษัทในเครือ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “PFCM”) โดยมีที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ www.phuketfantasea.fun และที่อยู่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. แม้ว่า PFCM มีการพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ / หรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ แต่ PFCMจะไม่รับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน หรือลำดับเวลาของเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการที่จัดเตรียมไว้ให้บนหรือผ่านทางการใช้งานของเว็บไซต์ PFCM ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นโดยข้อบังคับหรืออย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย หรือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. PFCM พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลของการสินค้า และการบริการของเราให้มีความเป็นปัจจุบัน และถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ถูกต้อง ณ เวลาที่ถูกเผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง เสริมแต่ง ลบ หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชดใช้ค่าเสียหาย

4. PFCMจะไม่มีความรับผิดใด ๆ จากเป็นความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกิดจากการเข้ามาใช้งานของผู้ใช้บริการ หรือการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ PFCM จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ต่อการได้รับบาดเจ็บ การสูญหาย การฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหาย หรือการ กระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกกรณีไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือค่าปรับ รวมถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) การสูญเสียรายได้ หรือเงินออม ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับดังนี้
ก. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ข. ความล้มเหลว ความล่าช้าในการดำเนินการ รวมถึงการไม่สามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้
ค. การดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใด ๆ โดย PFCM
ง. การให้บริการหรือความล้มเหลว ในการให้บริการต่าง ๆ หรือ
จ. ข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้า การบริการต่าง ๆ ที่ได้รับหรือใช้บริการทางเว็บไซต์
5. ข้อตกลงใด ๆ ที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการตกลงกับบุคคลที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเอง หากแต่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลที่ 3 เนื่องจากการดำเนินการผ่าน หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา PFCMจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น หากแต่จะพยายามช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เท่านั้น
6. PFCM อาจมีลิงก์ตรงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรของเรา ซึ่งลิงก์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PFCM และ PFCM ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้ควบคุมดูแลเนื้อหาในไซต์ที่ลิงก์ เหล่านั้น การเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าชมไซต์ที่ลิงก์เหล่านี้เอง
7. PFCM ไม่มีนโยบายในการร้องขอ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในอินเทอร์เน็ต (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) หากแต่ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ได้รับการร้องขอหรือได้ให้ไว้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่ 3 นั้น จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง
8. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะชำระค่าชดเชย ในกรณีที่ PFCM ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิด ค่าเรียกร้อง ความสูญหาย หรือ เสียหาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บ ของบุคคลใด ๆ หรือ การเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม (รวมถึงชำระค่าทนายความและค่าใช้จ่ายการดำเนินการดังกล่าวตามสมควรทั้งหมด) ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่มีความน่าเชื่อ เหตุที่สามารถคาดการณ์ได้ หรือ เหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตา
9. PFCM จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นข้อผูกมัดถึงผู้ใช้ ซึ่งอาจจะถูกขัดขวาง และเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ดินถล่ม หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ และสภาพอากาศที่ผิดปกติ การระเบิด ไฟไหม้ การนัดหยุดงาน การปิดล้อมกิจการ ปัญหาทางแรงงาน สงคราม การจลาจล ความชุลมุน วุ่นวายทางการเมือง อุบัติเหตุ การก่อวินาศกรรม ข้อจำกัดการเดินทาง ระเบียบในการนำเข้า หรือ การส่งออก หรือ การสั่งห้าม คำสั่ง ระเบียบของรัฐบาล เป็นต้น

ลิขสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

10. เครื่องหมายการค้า ที่อยู่ในเว็บไซต์ เครื่องหมาย และชื่อทางการค้าและการบริการต่าง ๆ ของ PFCM รวมถึงเนื้อหา และ สื่อต่าง ๆ รูปภาพที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากท่านต้องการนำเนื้อหา หรือสื่อต่าง ๆ ไปใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
ก. ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำเนื้อหา หรือสื่อต่าง ๆ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถนำไปใช้งานสำหรับส่วนบุคคลได้เท่านั้น
ข. การคัดลอกเนื้อหา หรือสื่อต่าง ๆไปใช้ ผู้ใช้งานจะต้องคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ลิขสิทธ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับ
ค . สินค้า เทคโนโลยี หรือ ระบบขั้นตอนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของPFCM หรือ บุคคลที่สาม ซึ่งจะไม่สามารถร้องขอกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้
ง. รูปภาพ เครื่องหมาย และชื่อทางการค้า ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถือกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ บริษัทไม่อนุญาตให้นำไปจัดใหม่ ดัดแปลง หรือแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนล่วงหน้า


© 2021 Phuket FantaSea Public Company Limited. All Rights Reserved.